บุคลากร

Thanapoon wongsa

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ธนาพูน วงค์ษา

วุฒิการศึกษา:

พ.ศ. 2549 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พ.ศ. 2552 ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่ถนัด:ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Watcharee Ruamkid

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด

วุฒิการศึกษา:

พ.ศ. 2532 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540 ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2552 ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่ถนัด: ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

E-mail:watcharee.rua@lru.ac.th
Website: http://early.edu.lru.ac.th/th/watcharee_rua/

Ubon Phonchan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ผลจันทน์

วุฒิการศึกษา:

พ.ศ. 2532 ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พ.ศ. 2537 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สาขาที่ถนัด:ค.บ. (การอนุบาลศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Chatwilai SurinChompoo

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู

วุฒิการศึกษา:พ.ศ. 2549 ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2554 ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่ถนัด:ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

E-mail:chatwilai.sur@lru.ac.th
Website: http://early.edu.lru.ac.th/th/chatwilai_sur/

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH