รายระเอียดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

การส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกสำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา เป็นลำดับที่ 1 จะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารและจัดส่งเอกสาร

ประกอบการคัดเลือกของแต่ละสาขาวิชา ภายในวันที่ 2 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1 เอกสารประกอบการคัดเลือก ตามรายการดังต่อไปนี้

1.1 ผลการเรียน (Transcript) จัดทำเป็นไฟล์ PDF

1) ผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2) ผลการเรียน 6 ภาคเรียน สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1.2 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) จัดทำเป็นไฟล์ PDF หรือ E – Portfolio ประกอบด้วย

1) ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

2) เรียงความในหัวข้อ “ครูไทยในอุดมคติ” ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือตนเอง

1.3 คลิปวิดีโอ

1) คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง

2) คลิปวิดีโอแสดงความสามารถทักษะวิชาเอก เฉพาะผู้สมัครสาขาวิชาดนตรีศึกษา และศิลปศึกษาต้องจัดทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติม

2. จัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกให้ครบถ้วน (1.ผลการเรียน 2.แฟ้มสะสมงาน 3.คลิปวิดีโอ) และ Upload ไฟล์ทั้งหมดไว้ใน Folder บน Google Drive

3. ตั้งชื่อ Folder โดยระบุสาขาวิชาที่สมัคร – ชื่อและนามสกุล เช่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย – น.ส.สุดสวย แสนงาม

4. จัดทำลิ้งก์เอกสารประกอบการคัดเลือกโดยเปิดสิทธิ์เข้าถึงลิงก์ (เลือก Can view – ได้รับสิทธิ์สามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียว)

5. ส่งเอกสาร www.edu.lru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 2 เมษายน  2564

6. หากไม่ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกตามระยะเวลาที่กำหนด หรือส่งเอกสารไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์การคัดเลือกฯ

อ่านประกาศรับสมัคร คลิก

รายละเอียดการส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564
รอบทั่วไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) 

ที่ สาขาวิชา Link ส่งเอกสารสำหรับผู้สมัคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรรมการประจำหลักสูตร
1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิก ผศ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์ โทร. 0878547850
2 เคมี คลิก ดร.วิไลวรรณ สิมเชื้อ    โทร.0899445160 ผศ.สุวัชชัย มิสุนา   โทร. 0966201563
3 ฟิสิกส์ คลิก ผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสะอาด โทร.0655329153
4 คอมพิวเตอร์ศึกษา คลิก ผศ.จตุพงษ์ กะวิวังสกุล โทร. 0850116635
5 ศิลปศึกษา คลิก ผศ.ภัทรพงษ์ ไชยเชษฐ์ โทร. 0804763808
6 อุตสาหกรรมศิลป์ คลิก อ.พัฒนะ ยิ่งเจริญ โทร.0862190902
7 ดนตรีศึกษา คลิก อ.อมรมาศ มุกดาม่วง โทร. 0829695842
8 บรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ คลิก อ.อรนิต เชี่ยวเวทย์  โทร.0981033742 ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ  โทร.0986022015

ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH